Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

STATUT Klubu Sportowego „Stay Insane”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

 1. Klub Sportowy nosi nazwę „Stay Insane” i zwany jest w dalszej części statutu „Klubem”.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Lublin.
 3. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 1. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.
 2. Klub posiada osobowość prawną.
 3. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych.
 4. Klub działa zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4

 1. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych,
 2. Klub może należeć do międzynarodowych organizacji o podobnych celach,
 3. Klub w ramach swej działalności współpracuje z organami władzy samorządowej.

§ 5

 1. Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Klub działa na rzecz członków Klubu i ogółu społeczeństwa.
 2. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
 3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
 5. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Wynagrodzenie dla takich pracowników pokrywane jest z majątku Klubu.

Rozdział II
Cel i metody działania

§ 7 Celem Klubu jest:

 1. Propagowanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki.
 2. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu oraz dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego.
 3. Rozwijanie członków Klubu ukierunkowane na kształtowanie rozwoju fizycznego, stałe podnoszenie poziomu sportowego i zaspokajanie potrzeb rywalizacji w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw i współżycia sportowego wśród społeczeństwa.
 5. Integrowanie środowisk zawodników, wolontariuszy i osób wspierających cele statutowe Klubu.
 6. Działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych.
 7. Promocja dorobku sportowego członków Klubu.

§ 8 Klub realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie, prowadzenie i propagowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 2. Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem biegania i triathlonu.
 3. Czynne uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych organizowanych przez Klub i inne organizacje sportowe na arenie lokalnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 4. Organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach publicznych, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, kursach, zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz obozach szkoleniowych o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.
 5. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi klubami, stowarzyszeniami i organizacjami.
 6. Publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników.
 7. Promocję i organizację wolontariatu.
 8. Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o celach tożsamych z celami Klubu.
 9. Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej Klubu.
 10. Działalność charytatywną i dobroczynną.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkostwo Klubu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie zgłoszenia kandydata popartego rekomendacją dwóch członków zawodników.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • a. członków zawodników,
  • b. członków wspierających,
  • c. członków honorowych.
 3. Osoby fizyczne mogą być wszystkimi rodzajami członków Klubu.
 4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi i honorowymi.
 5. Członkiem zawodnikiem może być osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, utożsamiająca się z celami statutowymi Klubu.
 6. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku poniżej 18 lat, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, należeć do Klubu jako członkowie zawodnicy bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
 7. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane działalnością Klubu, które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną dla Klubu. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 8. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne szczególnie zasłużone dla Klubu.

§ 10 Prawa członków Klubu.

 1. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo:
  • a. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach członków Klubu,
  • b. zgłaszania opinii i wniosków do Władz Klubu,
  • c. uzyskiwania od władz Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,
  • d. uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd,
  • e. reprezentować Klub startując w zawodach sportowych,
  • f. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd,
  • g. korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.
 2. Członkowie zawodnicy posiadają czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie zawodnicy po upływie 4 lat regularnego reprezentowania Klubu nabywają bierne prawo wyborcze.
 4. Członkowie wspierający i honorowi Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach Klubu z głosem doradczym.

§ 11 Obowiązki członków Klubu.

 1. Wszyscy członkowie Klubu mają obowiązek:
  • a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • b. aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych,
  • c. troszczyć się o dobro, wizerunek i rozwój Klubu,
  • d. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu.
 2. Członkowie zawodnicy mają obowiązek uiszczać składkę członkowską.
 3. Członkowie zawodnicy mają obowiązek startować w zawodach jako reprezentanci Klubu.
 4. Członkowie wspierający mają obowiązek spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.
 5. Członkowie wspierający i honorowi Klubu są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§ 12 Zasady utraty członkostwa.

 1. Dobrowolna rezygnacja z przynależności do Klubu zgłoszona na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  • a. z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
  • b. z powodu działania na szkodę wizerunku Klubu,
  • c. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Klubu,
  • d. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 6 miesięcy.
   Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. O zamiarze podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje członka Klubu na piśmie na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem Zarządu, dając możliwość osobistego lub pisemnego zreferowania sprawy. Członek Klubu skreślony z listy członków ma prawo odwołania się wraz z uzasadnieniem do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały i osobistego zreferowania sprawy podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierć członka Klubu lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 5. Rozwiązanie Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 13

 1. Władzami Klubu są:
  • a. Walne Zgromadzenie,
  • b. Zarząd,
  • c. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 3. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaje powołany przez zebranie założycielskie.
 4. Wybór władz na kolejne kadencje odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania + 1. Do władz wybrane zostają osoby, które otrzymały największą ilość głosów.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie trwania kadencji Zarząd powołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne, podczas którego zostaną powołani brakujący członkowie władz wg zasad opisanych w punkcie 4.
 6. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zawodnicy Klubu oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne, nadzwyczajne i wyborcze.

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata.
 2. Walne Zgromadzenie wyborcze jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Terminy i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zawodników.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami w sprawie, których zostało zwołane.
 3. Termin, miejsce obrad oraz temat nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 18 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 4. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującym Władzom Klubu.
 6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
 9. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu lub takich, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.
 10. W innych kwestiach niż poruszone w punkcie 11 Walne Zgromadzenie jest prawomocne:
  • a. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków,
  • b. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 11. Uchwały w sprawie zmian:
  • a. statutu,
  • b. odwołaniu Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
  • c. rozwiązania Klubu, mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.
 12. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa oraz dwóch członków Zarządu.
 3. Prezesa wskazuje Zarząd spośród swego grona.
 4. Klub jest reprezentowany przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 5. Pierwszy skład Zarządu zostaje powołany przez zebranie założycielskie.
 6. Większość członków Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym Prezes lub upoważniony przez niego zastępca.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 21 Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Realizacja celów statutowych Klubu.
 2. Zarządzanie sprawami bieżącymi Klubu.
 3. Koordynacja pracy członków i wolontariuszy Klubu.
 4. Kierowanie działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Klub.
 5. Wręczanie wyróżnień i kar przyznawanych przez Klub.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 7. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
 9. Określanie wysokości składek członkowskich dla członków zawodników.
 10. Zwalnianie członków ze opłacania składek członkowskich.
 11. Opracowywanie i uchwalanie planów działania Klubu.
 12. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 13. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
 14. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu.
 15. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 16. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Klubu.
 17. Wybór Prezesa Zarządu.
 18. Powoływanie sekcji oraz ich kierowników.
 19. Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.
 20. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 21. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 22. Składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zgromadzeniu.
 23. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Klubu.
 24. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Klubu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Przewodniczącego wskazuje Komisja spośród swego grona.
 4. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej zostaje powołany przez zebranie założycielskie.
 5. Większość członków Komisji Rewizyjnej muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 23 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkowej i finansowej Klubu
 2. Kontrola całokształtu działalności, winna odbywać się jeden raz w roku.
 3. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
 4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 5. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie.
 7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 9. Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Klubu.

§ 24 Wygaśnięcie mandatów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po upływie kadencji i udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie.

§ 25 Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 26

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  • a. składek członkowskich,
  • b. wpływów z działalności statutowej,
  • c. przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • d. darowizn, zapisów i spadków,
  • e. ofiarności publicznej,
  • f. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
  • g. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,
  • h. odsetek bankowych,
  • i. majątku Klubu,
  • j. innych źródeł.

§ 27 Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.

§ 28 Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

§ 30 Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 31 Niniejszy statut zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§ 32 Za aktywną pracę na rzecz rozwoju Klubu oraz wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani uchwałą Zarządu:

 1. Dyplomem uznania.
 2. Odznaczeniem honorowym za zasługi dla Klubu.
 3. Nagrodą pieniężną lub rzeczową.
 4. Stypendium Klubowym.
 5. Nadaniem godności Członka Honorowego.

§ 33 Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:

 1. Ostrzeżenie.
 2. Nagana.
 3. Pozbawienie funkcji.
 4. Zawieszenie w prawach członka.
 5. Wykluczenie z członkostwa.

§ 34 Kary wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu jest Prezes Zarządu Klubu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego, Ustawy o kulturze fizycznej i prawa cywilnego.
 5. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do odpowiedniego rejestru.